จี้สหภาพแรงงานใส่ประเด็น สุขภาพความปลอดภัย ในข้อเรียกร้องต่อรองนายจ้าง

ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนงาน สหภาพแรงงานในหลายประเทศได้นำประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยเข้ามาอยู่ในกระบวนการจัดทำข้อเรียกร้องในการเจรจากับนายจ้าง โดยการบรรจุไว้ในข้อตกลงสภาพการจ้าง (Collective Bargaining Agreement-CBA) สำหรับประเทศไทย เราจะพัฒนาแนวทางนี้ได้อย่างไร

เมื่อวันที่ 1 2 ต.ค. 54 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมกานต์มณี ประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ สหพันธ์แรงงานนานาชาติของคนงานในกิจการเคมี พลังงาน และเหมืองแร่ (ICEM) และโครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมบทบาทสหภาพแรงงานในการทำงานด้านสุขภาพความปลอดภัยสนับสนุนโดย แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการสัมมนาเรื่อง การเจรจาต่อรองร่วมของสหภาพแรงงานในประเด็นสุขภาพความปลอดภัย

ในหัวข้อ กรรมการสหภาพแรงงาน กับประเด็นความปลอดภัย นำเสนอโดย อำนวย งามเนตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้อธิบายถึงความสำคัญของประเด็นสุขภาพความปลอดภัยของคนงานในโรงงานที่อาจเกี่ยวโยงไปถึงการสร้างความไม่พอใจให้คนงานต้องถึงขั้นประท้วง และเกิดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์

อำนวยย้ำว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ใดๆ ก็ตามที่มีปัญหา และประเด็นเรื่องสุขภาพความปลอดภัยนั้น ตามกฎหมายก็มีการระบุคุ้มครองผู้ใช้แรงงานไว้แล้ว แต่สิ่งที่กฎหมายระบุนั้นเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ การที่จะได้มาตรฐานที่สูงขึ้นไปอีกนั้นก็จำเป็นจะต้องผ่านการพูดคุยเจรจาต่อรอง ใช้กลไกสหภาพแรงงานชี้ทางให้บริษัทฯ เข้าใจถึงหลักเศรษฐศาสตร์ด้านความปลอดภัยที่ว่า ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการแก้ไข

ในหัวข้อ อนุสัญญา ILO ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความปลอดภัย และประสบการณ์การทำงานของสหภาพแรงงานในต่างประเทศ นำเสนอโดย อรัญญา ภคภัทร ผู้ประสานงาน ICEM โดยอรัญญา ได้นำเสนอข้อมูลสถิติโดยคร่าวๆ จาก ILO ว่าในทุก 15 วินาที คนงาน 1 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในงานหรือโรคจากการทำงาน, ทุก 15 วินาที คนงาน 160 คน ประสบอุบัติเหตุในงาน, ทุกวัน คนงาน 6,300 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในงาน หรือโรคจากการทำงาน (มากกว่า 2,300,000 คนเสียชีวิตต่อปี) และมีการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานงานมากกว่า 337 ล้านครั้งต่อปี

ทั้งนี้ ILO สร้างมาตรฐานที่เกี่ยวกับสุขภาพความปลอดภัยมากกว่า 40 อนุสัญญาและข้อเสนอแนะ โดยอนุสัญญาฉบับที่สำคัญๆ มีดังนี้ ฉบับที่ 155 (ค.ศ.1981) สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน, ฉบับที่ 176 (ค.ศ.1995) ความปลอดภัยในงานเหมือง, ฉบับที่ 167 (ค.ศ.1988) ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง, ฉบับที่ 120 (ค.ศ.1964) ความปลอดภัยในงานสำนักงาน, ฉบับที่ 170 (ค.ศ.1990) อนุสัญญาว่าด้วยสารเคมี, ฉบับที่ 161 (ค.ศ.1985) และฉบับที่ 187 (ค.ศ.2006)

ส่วนข้อข้อเสนอแนะที่สำคัญได้แก่ ข้อเสนอแนะฉบับที่ 197 (ค.ศ.2006), ข้อเสนอแนะฉบับที่ 164 (ค.ศ.1981), ข้อเสนอแนะฉบับที่ 171 (ค.ศ.1985), ข้อเสนอแนะฉบับที่ 97 (ค.ศ.1953), ข้อเสนอแนะฉบับที่ 102 (ค.ศ.1956) และข้อเสนอแนะฉบับที่ 194 (ค.ศ.2002)

รอบโลกแรงงานประจำเดือนกันยายน 2554